Ban Điều Hành Hội CTNLT bao gồm:

–      Ban Thường trực:

  • Hai (02) vị Đồng Chủ tịch: Bs Nguyễn Đan Quế và Lm Phan Văn Lợi
  • Ba  (04) Điều phối viên: Ths Phạm Bá Hải, Ls Lê Công Định, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Ks Phạm Văn Trội
  • Các Ủy viên: Ts Phạm Chí Dũng, Ks Lê Thăng Long, Ls Lê Thị Công Nhân, 
  • *Hội đồng Cố vấn Hội CTNLT:

HT.Thích Không Tánh, Lm Nguyễn Hữu Giải, Chánh trị sự Hứa Phi, Tu sĩ Lê Văn Sóc, MS Phạm Ngọc Thạch, MS Thân Văn Trường, MS Nguyễn Hoàng Hoa.

* Quản lý quỹ của Hội CTNLT: Mọi sự đóng góp, vui lòng liên lạc với:

  • LM. Phan Văn Lợi
  • HT. Thích Không Tánh