Dr. Nguyễn Đan Quế and Reverend Phan Văn Lợi
Dr. Nguyễn Đan Quế and Reverend Phan Văn Lợi

LỜI GIỚI THIỆU của Đồng chủ tịch

HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM

Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,

Kính thưa các Thân hữu Quốc tế tại các Quốc gia dân chủ.

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nằm trong tầm ngắm của thế giới. Có nhiều nguyên do. Trước hết, Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 12-11-2013 dù có nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế phản đối. Thứ đến, hôm 05-02-2014, nhân cuộc Kiểm điểm Định kỳ Toàn cầu lần thứ hai tại Genève Thụy Sĩ, bản báo cáo về nhân quyền của phái đoàn nhà nước VN đã bị nhiều quốc gia dân chủ nhận xét cách rất tiêu cực và nhiều tổ chức nhân quyền của người Việt lẫn ngoại quốc phản đối cách rất mạnh mẽ. Đó là vì Việt Nam tiếp tục vi phạm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và hai Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà VN đã ký tham gia năm 1982, thứ đến là vì Quốc hội VN, dưới sự kiểm soát của đảng Cộng sản, ngày 28-11-2013 đã thông qua một bản Hiến pháp mới trong đó các nhân quyền và dân quyền bị đè bẹp dưới các độc quyền và ưu quyền của đảng. Công ước Liên Hiệp Quốc chống Tra tấn mà VN vừa trở nên thành viên hôm 07-11-2013, và Ngày Pháp luật Việt Nam 09 tháng 11 hàng năm vừa đặt ra cũng chỉ là vật trang trí cho chế độ.

Biểu hiện nhức nhối của vấn nạn vi phạm nhân quyền này chính là các tù nhân và cựu tù nhân dân oan, tôn giáo và chính trị (gọi chung là tù nhân lương tâm) mà con số tạm thống kê là 525 người. Đây là những công dân từ bao năm nay đã đứng lên, hoặc phản kháng các sai lầm của nhà nước, hoặc đòi hỏi sự thật và công lý cho đồng bào, hoặc đấu tranh vì tự do và dân chủ cho Tổ quốc.

Họ là nạn nhân của một nền pháp chế đầy những điều luật mâu thuẫn và mơ hồ, chỉ biết giới hạn, cấm cản, thậm chí triệt tiêu các nhân quyền và dân quyền nhằm duy trì ách cai trị độc tài độc đảng, chỉ biết gài bẫy, răn đe và trừng phạt hơn là bảo vệ, giáo dục và thăng tiến các công dân để tạo an bình và hòa hợp trong xã hội, chỉ biết hình sự hóa các hành vi đối kháng theo tiếng lương tâm và mang tính chính trị, nhằm bảo vệ tập đoàn thống trị.

Họ là nạn nhân của một chế độ tố tụng bất công, không bảo đảm quyền lợi cho bị cáo lẫn luật sư, của một chế độ lao tù khắc nghiệt, tước bỏ chẳng những các quyền công dân mà cả các quyền con người của tù nhân, sẵn sàng dùng biện pháp tra tấn họ và thường xuyên bóc lột sức lao động của họ, nhất là dùng mọi phương cách bất chính để buộc họ phải nhận tội. Nhiều người đã liều mạng sống bằng cách tuyệt thực để phản đối. Chúng tôi ghi nhận được 16 trường hợp tuyệt thực cá nhân hoặc tập thể trong những năm gần đây.

Là những thành phần trong họ, bước ra từ nhà tù nhỏ để đi vào nhà tù lớn, chúng tôi hôm nay, gồm 68 cựu tù nhân với 324 năm tù giam, 9 năm tù treo và 93.5 năm quản chế, muốn liên kết với nhau, làm thành một xã hội dân sự độc lập, mang tên Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, để tiếp tục con đường chính nghĩa của mình, bên cạnh nhiều xã hội dân sự độc lập khác đang xuất hiện tại Việt Nam, là những tổ chức hiện rất cần thiết để canh tân đất nước và xã hội.

Với kinh nghiệm và sự tôi luyện từ trong nhà tù, chúng tôi muốn đấu tranh trong ôn hòa cho một nền pháp chế biết đề cao nhân phẩm, nhân quyền, tự do, dân chủ, cho một chế độ lao tù chỉ còn có những tù nhân hình sự được đối xử thực sự nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế, cho một đất nước Việt Nam văn minh thịnh vượng, xã hội an lạc thái hòa, trong đó toàn dân sống trong tự do và thực sự làm chủ.

Trước mắt, chúng tôi xin gởi đến toàn thể Đồng bào Việt Nam trong lẫn ngoài nước và các Thân hữu quốc tế

-Tuyên cáo thành lập

– Điều lệ Hội Cựu tù nhân lương tâm

– Cơ cấu tổ chức: Ban Điều hành, Ban thường trực và Ban Cố vấn

Chúng tôi kêu gọi các cựu tù nhân lương tâm trong nước tham gia cùng chúng tôi trong đại cuộc này. Chúng tôi cũng kêu mời các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền, các cơ quan truyền thông khắp thế giới ủng hộ công việc của chúng tôi, để ít nhất, tại một góc của thế giới, không còn có cảnh những con người bị cầm tù vì cất cao tiếng nói của lương tâm, vì trình bày khát vọng về tự do dân chủ và vì đấu tranh cho các nhân quyền và dân quyền bất khả nhượng.

            Làm tại Việt Nam ngày 18-02-2014

            Đồng chủ tịch Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam

– Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

– Linh mục Phan Văn Lợi.

FORMER VIETNAMESE PRISONERS OF CONSCIENCE: OPEN LETTER FROM ITS CO-CHAIRMEN

Dear Vietnamese Compatriots inside Vietnam and in the Diaspora,

Dear International Friends in Democratic Countries,

The Socialist Republic of Vietnam (SRV) is at the present time the focus of the world at large.  There are several reasons for this.  First, it has recently been elected to the United Nations Human Rights Council (November 12, 2013) over the protests of many human rights organizations.  Secondly, on February 5, 2014, on the occasion of its second UPR (Universal Periodic Review) in Geneva, Switzerland, the official report of the SRV has been deemed very negatively by democratic countries and many human rights organizations, both Vietnamese and international, have protested very strongly against its claims.  This is because the SRV has continued to violate the Universal Declaration of Human Rights and the two International Covenants on Civil and Political Rights and on Social, Economic and Cultural Rights to which Vietnam has signed on since 1982.  Furthermore, it is because the National Assembly of Vietnam, which is under the thumb of the Communist Party, on November 28, 2013, has passed a new Constitution in which the human and civil rights of the Vietnamese people have been crushed under the monopoly and prerogatives of the CPV (Communist Party of Vietnam).  The UN Convention Against Torture to which Vietnam became a signatory on November 7, 2013, and the Vietnam Law Day (November 9 every year) are only decorative acts taken by the regime.

The painful expression of these human rights violations is that there are at present a large number of prisoners of conscience, including land petitioners, religious and political prisoners, currently estimated at 525 persons.  These are citizens who in the last many years have stood up, either to protest the wrongdoings of the state or demand truth and justice for our compatriots or to fight for Freedom and Democracy for the Vietnamese Fatherland.

These prisoners of conscience are victims of a justice system which is full of contradictory and vague legal dispositions, laws and regulations which only aim at restricting, forbidding, or worse, at negating all human and civil rights so that the dictatorial one-party regime can be maintained.  It is a regime that only knows how to trap, deter and punish its citizens instead of protecting them, educating them and raising their level of consciousness so as to create social peace and harmony, a regime that only seeks to penalize opposition acts which originate from people’s conscience and therefore are necessarily political so as to preserve the ruling groups.

These prisoners of conscience are the victims of an unjust penal procedural code, which does not guarantee the interests of either the defendants or their attorneys; of a cruel prison system, which robs the prisoners not only of their civil rights but also of their basic human rights, a system which is ever ready to use torture and constantly exploits the prisoners’ labor and which uses every possible means to extort confession.  Many prisoners have risked their lives through hunger strikes.  Some sixteen cases of prolonged hunger strikes, both individual and collective, have been recorded in recent years.

Being ourselves prisoners of conscience in the past who have stepped out from the smaller prisons into the larger prison outside, today we, consisting of 68 former prisoners of conscience totally 324 years of actual imprisonment, 9 years of suspended sentence and 93.5 years of probation, would like to come together to form an independent civil society entitled The Former Vietnamese Prisoners of Conscience, to continue our fight for a just cause by the side of other independent civil societies which have made their appearance in Vietnam, which are necessary for the reform of our country and society.

With the experience and training learned in prison, we would like to fight in peaceful and moderate fashion for a rule of law that would hold up human dignity, human rights, freedom and democracy, for a prison system that would include only criminal inmates treated in humane fashion in accordance with international criteria, and for a Vietnam that is civilized and prosperous, a society that is peaceful and harmonious in which the whole population lives in freedom and in true mastership of their lives.

With this, we would like to send to our dear compatriots both inside Vietnam and in the Diaspora, together with our International Friends:

– The Proclamation on the Establishment of our Association

– The Bylaws of the Former Prisoners of Conscience Association of Vietnam

– Our organizational structure: The Executive Board, the Standing Committee, and the Advisory Board.

We call on all former prisoners of conscience inside Vietnam to join us in this great endeavor.  We also invite and appeal to all the governments of democratic countries, to human rights NGOs, and to the media all over the world to support our organization so that, at least, in one corner of this world there would no longer be people who are imprisoned for raising the voice of their conscience, for speaking up about our people’s aspirations for freedom and democracy and for struggling for our inalienable human and civil rights.

Done in Vietnam on February 18, 2014

Co-Chairmen of the Former Vietnamese Prisoners of Conscience

Doctor NGUYEN DAN QUE

Reverend PHAN VAN LOI