THƠ về TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM

2Nguyễn Thị Bích Thanh
Clifton, Virginia

Họ sống trong đày đoạ ngục tù

Vẫn không coi đời là phù du

Họ là Sĩ Phu không yếm thế

Họ không muốn để:

Bạo lực chế lương dân

Không muốn:

 làm bộ hành vui vẻ trong đường hầm, thoải mái trong đêm tối

   Họ muốn:

Sự cáo chung cho những lời hứa cuội

Sự cáo chung cho một thế giới vong nhân

Họ: NHỮNG TÙ NHÂN VÌ LƯƠNG TÂM

NGUỒN CẢM HỨNG CỦA VIỆT NAM HẢI NGOẠI

CỦA VIỆT NAM ĐANG MONG NGÀY TRỞ LẠI

Trên quê hương đổi mới thanh bình

Ngày đó, Việt Nam ơi! Ngày Đại Lễ Tạ Tình

Dành cho Tù Vì Lương Tâm Nước Việt.

* Bản dịch tiếng Anh

VIETNAMESE PRISONERS OF CONSCIENCE

They live in prison, while oppressed

still believe that life is not fleeting
They are intellectuals, but not easily cowed

They reject

Violence against the people
They refuse

to be travelers in tunnels, colluding with darkness
They want

The end to all empty promises
The end to an inhumane society

They: PRISONERS OF CONSCIENCE

INSPIRATION FOR OVERSEAS VIETNAMESE —
A VIETNAM LONGING TO REJOIN

ITS HOMELAND RENEWED IN PEACE
On that day, Oh Vietnam, the day of Great Heart-Giving
We will celebrate all prisoners of the country’s conscience.

          Nguyễn Thị Bích Thanh.

             Clifton, Virginia