ĐIỀU LỆ – HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM

Đấu tranh vì một nước Việt Nam không còn bất kỳ một tù nhân lương tâm nào.

Dieu le1. Tên của Hội (Việt và Anh), website:

Tên tiếng Việt là Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam, viết tắt là CTNLT.

Tên tiếng Anh là Former Vietnamese Prisoners of Conscience, viết tắt FVPOC.

Website: cuutunhanluongtam.org hay fvpoc.org

Ngày ra đời: 18/02/2014

2. Tôn chỉ hoạt động:

Mọi hoạt động của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam áp dụng theo phương thức ôn hòa bất bạo động nhằm:

Đấu tranh cho một nền pháp chế biết đề cao nhân phẩm, tôn trọng nhân quyền, thăng tiến tự do, xây dựng dân chủ theo các chuẩn mực quốc tế, văn minh của nhân loại, được biểu đạt trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và hai Công ước Quốc tế về các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Đấu tranh vì một nước Việt Nam không còn bất kỳ một tù nhân lương tâm nào. Và chế độ lao tù ở Việt Nam phải thực sự nhân đạo theo chuẩn mực Nhân quyền Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Duy trì các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cho các cựu tù nhân lương tâm cũng như các thân nhân gia đình của những tù nhân lương tâm còn bị giam cầm.

3. Thành viên:

– Tất cả những công dân Việt Nam, đã từng bị giam cầm chỉ vì họ đòi hỏi các nhân quyền cơ bản bằng phương thức ôn hòa bất bạo động.

– Tự nguyện tham gia và đồng ý thống nhất với các tôn chỉ mục đích và phương thức hoạt động của Hội được quy định tại bản Điều lệ này.

– Mọi thành viên đều có thể quyết định ra khỏi Hội một cách thân thiện.

– Thành viên có thể bị khai trừ nếu không tuân thủ bản Điều lệ này. Quyết định khai trừ thành viên phải được Ban điều hành thông qua với tỷ lệ 2/3.

4. Cơ cấu tổ chức:

Ban Điều Hành Hội bao gồm:

–      Ban Thường trực:

  • Hai (02) vị Đồng Chủ tịch
  • Hai (02) Điều phối viên
  • Một (01) Chủ tịch Hội đồng Cố vấn.

–      Các ban phụ trách:

  1. Ban Thông tin: quản lý website, thực hiện các bản tin, thông cáo, hồ sơ lưu trữ.
  2. Ban Xã hội: phụ trách việc thăm viếng, hỗ trợ giúp đỡ.
  3. Ban Pháp chế: nghiên cứu các vấn đề Pháp lý, chế độ lao tù.
  4. Ban Đối ngoại: liên lạc với các tổ chức Quốc tế và các cơ quan truyền thông.

5. Nguyên tắc hoạt động và phương thức thông qua các Quyết định của Hội:

– Mọi thành viên đều bình đẳng với nhau và được khuyến khích tham gia ý kiến đối với các hoạt động của Hội.

– Ban điều hành thông qua các quyết định chính thức của Hội theo nguyên tắc biểu quyết quá bán.

– Ban điều hành được đề cử và bình chọn công khai dân chủ với nhiệm kỳ một (01) năm.

6.  Thay đổi Điều lệ

Các quy định trong Điều lệ này có thể được thay đổi nhằm đáp ứng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và phải được 3/4 ý kiến thông qua của các thành viên.

Ngày 18 tháng 02 năm 2014

Toàn bộ các thành viên sáng lập.