Đinh Đăng Định, Nguyễn Đan Quế, Đinh Nhật Uy, Phạm Chí Dũng, Phạm Bá Hải và vợ ông Định – bà Đặng Thị Dinh, ngày 16.2.2014
Đinh Đăng Định, Nguyễn Đan Quế, Đinh Nhật Uy, Phạm Chí Dũng, Phạm Bá Hải và vợ ông Định – bà Đặng Thị Dinh, ngày 16.2.2014

HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM

TUYÊN BỐ

             Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,

            Kính thưa các Thân hữu Quốc tế tại các Quốc gia dân chủ.

Tự do lương tâm là một trong các quyền cơ bản của con người, bên cạnh tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận… Sống theo lương tâm là sống trong đạo đức, trong tình thương, trong công lý và trong sự thật. Hành động theo lương tâm là hành động mang lại hạnh phúc cho nhân quần xã hội, đặc biệt cho những ai là nạn nhân của mọi xâm hại quyền con người. Ở Việt Nam, có rất nhiều người đã bị giam cầm chỉ vì họ đòi hỏi các quyền con người cơ bản bằng phương thức ôn hòa bất bạo động. Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi họ là Tù nhân Lương tâm.

 

THE FORMER VIETNAMESE PRISONERS OF CONSCIENCE – PROCLAMATION

Dear Vietnamese Compatriots inside Vietnam and in the Diaspora,

Dear International Friends in Democratic Countries,

            Freedom of conscience is one of the basic inalienable rights of a human being besides the freedom of thought, the freedom of religion and the freedom of expression… To live in accordance with our conscience is to live ethically, in the love of others, in justice and in truth.  To act in accordance with our conscience is to act aiming at bringing happiness to others, especially for those who are victims of human rights violations.  In Vietnam a great many people have been imprisoned simply because they demand their basic human rights through moderate and peaceful means.  Amnesty International calls these people “prisoners of conscience.”

Lê Nguyên Sang, LM Phan Văn Lợi, LM Nguyễn Hữu Giải, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Bá Hải

Lê Nguyên Sang, LM Phan Văn Lợi, LM Nguyễn Hữu Giải, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Bá Hải

Chúng tôi ký tên dưới đây là các cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, những người từng bị cầm tù hoặc các hình thức giam cầm khác vì đã vận động đấu tranh cho dân chủ và các quyền con người về sở hữu đất đai, công ăn việc làm, môi trường trong sạch…

Trước hiện tình quá nhiều nỗi bất công lẫn đàn áp và đòi hỏi sự lên tiếng không thể chậm trễ của lương tâm, chúng tôi muốn liên kết chặt chẽ với nhau thành một tổ chức xã hội dân sự, bên cạnh nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập khác, tiếp tục sống theo lương tâm của mình, tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt nam.

Chúng tôi trân trọng tuyên bố chính thức thành lập Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam (cuutunhanluongtam.org, fvpoc.org )

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một nền pháp chế biết đề cao nhân phẩm, tôn trọng nhân quyền, thăng tiến tự do, xây dựng dân chủ theo các chuẩn mực quốc tế, văn minh của nhân loại, được biểu đạt trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và hai Công ước Quốc tế về các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh vì một nước Việt Nam không còn bất kỳ một tù nhân lương tâm nào. Và chế độ lao tù ở Việt Nam phải thực sự nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế và thực sự làm cho những người tù khi ra khỏi đó trở nên tốt lành và hữu ích hơn cho gia đình và xã hội.

 

We, the undersigned, are former prisoners of conscience in Vietnam, we have been imprisoned in the past or undergone various forms of detention because we have struggled and worked for democracy and other human rights such as property rights, labor rights and a clean environment…

In the face of too many injustices and repressive actions that shout out for speaking up our conscience without delay, we would like to associate ourselves closely so as to become a civil society besides other independent civil societies, to be able to continue living in accordance with our conscience, to continue fighting for freedom, democracy, human rights and the freedom of religion in Vietnam.

We therefore solemnly proclaim the official formation of the Former Vietnamese Prisoners of Conscience. (cuutunhanluongtam.orgfvpoc.org )

Our association, the Former Vietnamese Prisoners of Conscience, fights for a rule of law which holds high human dignity and respects human rights, fosters freedom and builds democracy in accordance with international criteria and the civilized standards of mankind as described in the Universal Declaration of Human Rights and the two International Covenants on Civil and Political Rights and on Social, Economic and Cultural Rights.

Our association fights for a Vietnam in which there would not be any prisoner of conscience left.  The prison system of Vietnam also would have to be truly human in accordance with international criteria in which prisoners stepping out of there will become truly healthy citizens useful for their families and society at large.

Đinh Nhật Uy, Phan Thanh Hải, Dương Thị Tân, Phạm Bá Hải, Nguyễn Đan Quế, Thích Không Tánh, Trần Thị, Hài, Phạm Chí Dũng
Đinh Nhật Uy, Phan Thanh Hải, Dương Thị Tân, Phạm Bá Hải, Nguyễn Đan Quế, Thích Không Tánh, Trần Thị Hài, Phạm Chí Dũng

Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một đất nước, xã hội Việt Nam trở thành quê hương yêu dấu cho đồng bào, nơi toàn dân thực sự là chủ nhân và bộ máy chính quyền thực sự là tôi tớ công bộc, nơi Hiến pháp và mọi Bộ luật đều thể hiện ý chí của nhân dân.

Chúng tôi tha thiết và mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm. Mọi tù nhân phải được đối xử như những con người, phải được các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước theo dõi chế độ giam giữ họ.

Tuyên bố này được đưa ra tại Việt Nam ngày 18 tháng 02 năm 2014.

 

Our association fights for a Vietnam and Vietnamese society which will be dear to all compatriots, a place in which the whole nation will truly be the masters and the government truly their servants, in which the Constitution and all of its laws truly reflect the will of the nation.

We earnestly and vigorously ask that the government of the Socialist Republic of Vietnam free at once and unconditionally all prisoners of conscience.  All prisoners must be treated like human beings, they must be the objects of observation by human rights NGOs both inside and outside of Vietnam who can monitor their imprisonment.

This Proclamation is being issued in Vietnam on February 18, 2014.

 

Phạm Chí Dũng, Trương Minh Nguyệt, Nguyễn Ngọc Tường Thi, Phạm Bá Hải, Thân Văn Trường, Trần Lệ Hồng, Trần Thị Hài, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Vũ Bình, Bùi Minh Hằng, Lê Văn Sóc – Thanh Đa, SG 2014
Phạm Chí Dũng, Trương Minh Nguyệt, Nguyễn Ngọc Tường Thi, Phạm Bá Hải, Thân Văn Trường, Trần Lệ Hồng, Trần Thị Hài, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Vũ Bình, Bùi Minh Hằng, Lê Văn Sóc – Thanh Đa, SG 2014
Lê Văn Sóc, Nguyễn Đan Quế, Thích Thiện Minh, Nguyễn Vũ Bình, Thân Văn Trường, Trần Lệ Hồng, Bùi Hằng, Phạm Bá Hải – tháng 1, 2014
Lê Văn Sóc, Nguyễn Đan Quế, Thích Thiện Minh, Nguyễn Vũ Bình, Thân Văn Trường, Trần Lệ Hồng, Bùi Hằng, Phạm Bá Hải – tháng 1, 2014
Nguyễn Bá Đăng, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Hồng Sơn, Phạm Bá Hải
Nguyễn Bá Đăng, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Hồng Sơn, Phạm Bá Hải

68 Hội viên sáng lập ký tên:

 1. Bùi Thị Minh Hằng, 6 tháng cải tạo (2011)
 2. Chu Mạnh Sơn, 30 tháng tù giam 1 năm quản chế (2011)
 3. Dương Thị Tân, 2 năm tù treo 3 năm quản chế (2008)
 4. Đinh Đăng Định, 4 năm tù giam (2010)
 5. Đinh Nhật Uy, 6 tháng tù giam 1 năm tù treo (2012)
 6. Đoàn Văn Diên, 5 năm tù giam (2006)
 7. Huỳnh Ngọc Tuấn, 10 năm tù giam (1992)
 8. Hứa Phi, 1 tháng tù giam nhiều năm quản chế không chính thức (1980)
 9. Lê Công Định, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
 10. Lê Minh Triết, 8 năm tù giam (1994)
 11. Lê Nguyên Sang, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2006).
 12. Lê Thị Công Nhân, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2007).
 13. Lê Thị Ngọc Đa, 2.5 năm tù giam (2011).
 14. Lê Văn Sóc, 6.5 năm tù giam (2006)
 15. Ngô Quỳnh, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
 16. Nguyễn Bá Đăng, 3 năm tù giam (2010)
 17. Nguyễn Bình Thành, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)
 18. Nguyễn Đan Quế, 20 năm tù giam (1978).
 19. Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, 18 tháng tù giam (3 năm treo) 3 quản chế (2011)
 20. Nguyễn Hồng Quang, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (1985).
 21. Nguyễn Hữu Giải, 5 năm tù giam (1983).
 22. Nguyễn Khắc Toàn, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2002).
 23. Nguyễn Mạnh Bảo, 20 năm tù giam (1984)
 24. Nguyễn Mạnh Sơn, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2008).
 25. Nguyễn Ngọc Tường Thi, 2 năm tù giam (2010).
 26. Nguyễn Ngọc Hà, 4 năm tù (2005).
 27. Nguyễn Phương Uyên, 10 tháng tù giam (3 năm tù treo) 3 năm quản chế (2012).
 28. Nguyễn Quang Hồng Nhân, 20 năm tù giam (1979)
 29. Nguyễn Thanh Giang, 3 tháng tù giam (1999).
 30. Nguyễn Thanh Phong, 6 năm tù (2005).
 31. Nguyễn Thị Yến, 3 tháng tù giam (1995).
 32. Nguyễn Trung Lĩnh, 1 năm tù giam (2011).
 33. Nguyễn Trung Tôn, 2 năm tù giam 2 năm quản chế (2011).
 34. Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2007).
 35. Nguyễn Văn Điền, 7 năm tù giam (2005).
 36. Nguyễn Văn Ngọc, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)
 37. Nguyễn Văn Thơ, 6 năm tù giam (2006).
 38. Nguyễn Văn Thùy, 5 năm tù giam (2006).
 39. Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2008)
 40. Nguyễn Vũ Bình, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (2002)
 41. Nguyễn Xuân Anh, 2 năm tù giam 3 năm quản chế (2011)
 42. Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), 1 năm tù giam 2 năm quản chế (1995)
 43. Phạm Bá Hải, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2006).
 44. Phạm Chí Dũng, 6 tháng tù giam (2012).
 45. Phạm Minh Hoàng, 17 tháng tù giam 3 năm quản chế (2010)
 46. Phạm Ngọc Thạch, 2 năm tù giam (2004)
 47. Phạm Quế Dương, 19 tháng tù giam (2002)
 48. Phạm Thanh Nghiên, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
 49. Phạm Văn Trội, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2007)
 50. Phan Thanh Hải, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2010)
 51. Phan Thị Tiềm, 2 năm tù giam (2001)
 52. Phan Văn Lợi, 7 năm tù giam (1981)
 53. Thân Văn Trường, 2 năm tù giam 6 tháng quản chế (2003)
 54. Thích Không Tánh, 16 năm tù giam 5 năm quản chế (1977)
 55. Thích Nhật Ban, 18 năm tù (1975)
 56. Thích Thiện Minh, 26 năm tù giam (1975)
 57. Tô Văn Mãnh, 6 năm tù giam (2005)
 58. Trần Đức Thạch, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
 59. Trần Lệ Hồng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2006)
 60. Trần Khuê, 19 tháng tù giam (2002)
 61. Trần Ngọc Anh, 15 tháng tù giam (2009)
 62. Trần Thị Hài, 9 tháng tù giam (2012)
 63. Trần Thị Hoàng, 22 tháng tù giam (2010)
 64. Trương Minh Nguyệt, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)
 65. Trương Thị Tám, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
 66. Trương Văn Kim, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
 67. Võ Văn Bửu, 7 năm tù giam (2005)
 68. Vũ Văn Hùng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)

==============================