Cam kết UPR : Việt Nam từ chối nhiều khuyến nghị nhân quyền cơ bản

Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp Quốc tại Genève (Ảnh : LHQ)
Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp Quốc tại Genève (Ảnh : LHQ)
Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp Quốc tại Genève (Ảnh : LHQ)

Trọng Thành | RFI | Ngày 21/06/2014

Hôm qua, 20/06/2014, trong phiên họp thông qua báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ 2, dưới sự chủ tọa của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tại Genève, chính phủ Việt Nam thông báo giữ lại 182 khuyến nghị trong số 227 khuyến nghị do các nước đề xuất, và bác bỏ 45 khuyến nghị còn lại.

Từ Genève, trả lời RFI, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong bốn đại diện của 10 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, cho biết diễn biến của phiên họp, các hoạt động của đoàn và quan điểm của ông về quyết định nói trên của chính quyền.